Služby HPLC laboratória

Výroba a preplňovanie kolón

Laboratórium WATREX vyrába a preplňuje chromatografické kolóny a predkolóny pre základné módy HPLC, a to jak analytické tak preparatívne:

  1. HPLC na reverzných a normálnych fázach
  2. Iónová chromatografia pre stanovenie aniónov a katiónov
  3. Iónová exkluzívna chromatografia pre stanovenie organických kyselín, alkoholov, sacharidov a ďalších prírodných látok

Objednávkové analýzy a vývoj metod 
 

Laboratórium WATREX ďalej ponúka štandartné analýzy stavebných materiálov, distribúciu MW polymérov, stanovenie katiónov a aniónov vo vodách alebo vyluhovateľných materiáloch.

Laboratórium WATREX ďalej ponúka špeciálne analýzy podľa požiadavkov zákazníka z oblasti stanovenia organických látok, prírodných látok, farbív a technických produktov metodami HPLC.Štandartné analýzy HPLC laboratória Watrex

Analytická a preparatívna HPLC

Vývoj chromatografických metód podľa zadania zákazníka, frakcionácia a preparácia komponentov dodaných zmesí na semipreparatívnych a preparatívnych kolónach do priemeru 50 mm.


Cukry, alkoholy a karboxylové kyseliny

Stanovenie cukrov, alkoholov a nižších mastných kyselín v potravinách, nápojoch, nemrznúcich zmesí apod. metódou Ion Exclusion na sulfonovanom polystyréne vo vodíkovej, vápenatej či olovnatej forme.

Iónová chromatografia

Stanovenie aniontov vo vodách
Stanovenie fluoridov (F-), chloridov (Cl-), dusitanov (NO2-), dusičnanov (NO3-), bromidov (Br-), fosforečnanov (PO43-) a síranov (SO42-) vo vodných vzorkách metódou iónovej chromatografie. Zľava 10% pri dodaní 10 a viacej vzoriek súčasne.

Stanovenie katiónov vo vodách
Stanovenie sodíka (Na+), amoniaku (NH4+), draslíka (K+), vápnika (Ca2+) a horčíka (Mg2+) vo vodných vzorkách metódou iónovej chromatografie. Zľava 10% pri dodaní 10 a viacej vzoriek súčasne.

Polymery

Stanovenie distribúcie molekulových hmotností (MW) polymérnych materiálov
Stanovenie metodou GPC vo vode a v THF (po dohode aj v iných rozpúštadlách). Ku každej sade meraní je potrebné účtovať kalibráciu!

Kalibrácia pre distribúciu MW
Kalibrácia pomocou dextranu, polymaltotrios alebo polystyrénových štandartov pre GPC stanovenia distribúcie molekulových hmotností (MW) polymernych materiálov.

Aminokyseliny

Voľné aminokyseliny v potravinách, nápojoch a preparátoch pre zvláštnu výživu
Stanovenie sa robí na analyzátore aminokyselín (ionexová chromatografia s detekciou ninhydrínom). Vzorka musí obsahovať aspoň 1 ug (100nmol) voľných aminokyselín. Dostupnosť 1 týždeň.

Voľné aminokyseliny v rastlinnom či živočíšnom tkanive, v pôde alebo v ich extrakte
Stanovenie sa robí na analyzátore aminokyselín (ionexová chromatografia s detekciou ninhydrínom). Vzorka musí obsahovať aspoň 1 ug (100nmol) voľných aminokyselín. Dostupnosť 1 týždeň.


Voľné aminokyseliny v telných tekutinách alebo ich deproteinátu
Stanovenie sa robí na analyzátore aminokyselín (ionexová chromatografia s detekciou ninhydrínom). Minimálne množstvo vzorky je 0,5 ml séra/plazmy a 1 ml moči. Dostupnosť 1 týždeň.

Aminokyseliny v hydrolyzáte bielkoviny (čistá bielkovina, krmivo, potravina atď.)
Stanovenie sa robí na analyzátore aminokyselín (ionexová chromatografia s detekciou ninhydrínom). Dostupnosť 1 týždeň.


Stavebná chémia

Stanovenie vodorozpustných solí v stavebných materiáloch
Stanovenie chloridov (Cl-), dusičnanov (NO3-) a síranov (SO42-) vo vodnom výluhu vzorky metódou iónovej chromatografie. Potreba cca 1 g homogennej vzorky. Zľava 10% pri 10 a viacej vzoriek dodaných súčasne.

Stanovenie vlhkosti v stavebných materiáloch
Stanovenie sa robí gravimetricky, po vysúšení vzorky pri 105 °C po dobu 2 hodín. Obsah vlhkosti je udávaný v percentách (%), vztiahnutých na pôvodnú vzorku. Potreba vzorku minimálne 20 g. Dodať v tesne uzavrenom obale (chránit pred vyschnutím!). Zľava 10% pri 10 a viacej vzoriek dodaných súčasne.

Stanovenie podielu vápna vo vápenných maltách
Vo vzorke malty sa po rozklade v kyseline dusičnej (HNO3) stanovuje obsah Ca a Mg, z ktorých sa počíta obsah CaCO3 a MgCO3. Podiel piesku sa stanovuje zvážením odfiltrovaného nerozpustného podielu. Potreba cca 5 g homogennej vzorky. Postup nieje vhodný pre cementové malty. Zľava 10% pri dodaní 10 a viacej vzoriek súčasne.

Semikvantitatívne stanovenie obsahu sádry v stavebných materiáloch
Stanovenie je založené na rozdielnej rozpustnosti sádrovca a alkalických síranov (SO42-). Stanovuje sa obsah síranov vo vodnom výluhu vzorky pri dvoch rôznych pomeroch vzorka/voda. Obsah sádry sa počíta ako rozdiel celkových síranov (1g vzorky na 100 ml vody) a voľných síranov (10 g vzorky na 50 ml/vody). Potreba cca 11 g homogennej vzorky.

Stanovenie objemovej hmotnosti stavebných materiálov
Stanovenie sa robí metódou zasypania vzorky pomocou kremenného piesku. Potreba vzorky cca 30-50 cm3, vzorka musí byť v kusoch o rozmeroch cca 2-4 cm. Zľava 10% pri dodaní 10 a viacej vzoriek súčasne.

Príprava výluhu pre stanovenie aniónov a katiónov
Pri analýzach pevných materiálov. Účtuje sa iba raz pre každú vzorku.

Stanovenie hygroskopickej vlhkosti stavebných materiálov
Stanovenie sa robí gravimetricky vážením vzorky ekvilibrovanej pri 100 % relatívnej vlhkosti a vysušenej pri 105 °C po dobu 2 hodín. Výsledok je udávaný v hmotnostných percentách (%) vztiahnutých na vysušenú vzorku. Potreba vzorky cca 10 g. Zľava 10% pri dodaní 10 a viacej vzoriek súčasne.

Stanovenie pH vo vodných vzorkách
Stanovenie pH vodnej vzorky pomocou kombinovanej sklenenej elektródy. Potreba cca 20 ml vzorky. Zľava 10% pri dodaní 10 a viacej vzoriek súčasne.

Stanovenie nasákavosti stavebných materiálov
Stanovenie sa robí gravimetricky, z rozdielu hmotnosti vysušenej vzorky a vzorky plne nasýtenej vodou. Zároveň sa stanovuje objemová hmotnosť metódou zasypania vzorky pomocou kremenného piesku. Potreba vzorky cca 30-50 cm3, vzorka musí byť v kusoch o rozmeroch cca 2-4 cm. Výsledky sa udávajú v hmotnostných (%) a objemových percentách (%), vztiahnutých na vysušenú vzorku.

Stanovenie uhličitanov (CO32-) vo vodách
Stanovenie sa robí metódou Ion Exclusion chromatography. Pri dodaní 10 a viac kusov vzoriek zľava 10%.


Ceník analýz:Kurzy a školenia
  

Pracovníci firmy WATREX praktikujú kurzy teoretických základov chromatografických a elektromigračných metód (HPLC,TLC,PC,CZE) podľa požadavkov zákazníka, čo sa týka odborného zamerania kurzu a to jak podľa používaných metód tak i oblasti aplikovaných látok.

 

Ďalej sa robia praktické školenia na konkrétne prístrojové zostavy čo sa týka obsluhy jednotlivých komponentov systému (čerpadlá, dávkovače, detektory) a školenia zamerané na riadiaci software.

 


Logoagilent
Logoairwatec
LogoBiopointe_Scientific
Logobrookhaven
Logocronus
Logodrmaisch
LogoDragonLab
Logofortis
Logogl_science
Logohealforce
Logohpc
LogoCRS
Logoidex
Logoidex
Logoknauer
Logokromasil
Logomachereynagel
LogoMerlin
Logonacalai
Logooptimize
LogoPolymer_Standards_Servis
Logopurite
LogoRephiLe
Logorheodyne
Logosequant
Logoshodex
Logoschunk
Logosilicycle
Logosmi
Logosofta
Logospark
Logossihplc
LogoSUN-SRI
Logosupelco
Logosykam
Logotosoh
Logoupchurch
Logovdsoptilab
Logovici
Logovalco
Logowatrex
Logobures

    Copyright © Watrex Bratislava s.r.o. || 2007-2017 || All Right Reserved || Webmaster